Menu
Strona głowna  /  Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola w Jutrosinie

Przedszkole w Jutrosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola w Jutrosinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego.
 • Poprawki będą stopniowo dodawane do serwisu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomira Jarus.
 • E-mail: przedszkole@jutrosin.eu
 • Telefon: 655471555

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola w Jutrosinie
 • Adres: ul. A. Mickiewicza 9
  63-930 Jutrosin
 • E-mail: przedszkole@jutrosin.eu
 • Telefon: 655471555

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku są schody prowadzące na wyższe kondygnacje (brak wind, platform, schodołazów itp.). W budynku są bardzo wąskie ciągi komunikacyjne pionowe, brak łazienek i toalet dla osób ze secjalnymi potrzebami. Sekretariat znajduje się na piętrze budynku.


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-27