Menu
Strona głowna  /  Odpłatność
Odpłatność

Naliczanie i pobieranie odpłatności od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu

 

      Powołując się na postanowienia Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty        

      (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie  Nr V/21/2011

     z dnia 28       marca 2011r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania

     przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jutrosin  

     ustalono:

1.      Świadczenia w przedszkolu realizowane są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku

         do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30, w tym podstawa programowa  od  

         8.00 do 13.00 realizowana jest bezpłatnie przez 5 godzin dziennie.

2.   Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń przedszkola o której

         mowa w § 2 uchwały wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę  poza   

      czasem przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

      (poza czasem realizacji podstawy programowej),

3.      Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest

        jako iloczyn o której mowa w pkt. 2, oraz zadeklarowanej przez rodziców (prawnych

        opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji

        podstawy programowej oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

4.      W przypadku gdy dwoje lub więcej dzieci z rodziny uczęszcza do tego samego

         przedszkola, za drugie dziecko rodzice /opiekunowie prawni/ uiszczają opłatę w

         wysokości 50 % kwoty wymienionej w § 2, natomiast trzecie i następne dziecko

     jest zwolnione z opłaty.

5.      Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata  o której mowa w pkt. 2

                       nie jest naliczana.

6.      Opłata o której mowa w pkt.2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

7.      Opłata za wyżywienie dziecka wynosi 5,50 zł dziennie.

         Przedszkole zastrzega zmianę wysokości stawki żywieniowej w przypadku wzrostu

         cen zakupu surowców spożywczych.

8.      W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z następujących posiłków:

         - śniadanie - 1.60, obiad- 2.80, podwieczorek- 1,1

             9.    W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola o zdeklarowanej przez rodziców

                     godzinie, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu wynosi 1 zł.

10.   Opłaty o których mowa w pkt. 2, 6 naliczane są miesięcznie. Informacja o wysokości

       opłaty przesyłana będzie  każdemu rodzicowi w formie sms-a .

11.  Rodzic zobowiązany jest uiścić – bez wezwania  - naliczoną opłatę za dany miesiąc

       w terminie do dnia 15 każdego miesiąca przelewem na konto przedszkola -

       51867400090000236520000020  BS Jutrosin

      W przypadku gdy ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu

      płatności uważa się następny dzień powszedni.

12.   Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy

       przedszkola.

13.  W przypadku nieuregulowania zależności w określonym terminie nalicza się odsetki.


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-24