Menu
Strona głowna  /  Ramowy rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia

         

Czas trwania

 

Rodzaj aktywności, forma

6:30 - 8:00 

Zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi przychodzącymi.. Zabawy  swobodne – stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających realizacji pomysłów dzieci.  Praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8:00 – 8:30  

Zabawy ruchowe; przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, rozwijanie nawyków higienicznych i samoobsługowych.

8:30 – 9:10

Śniadanie– doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

9:10 – 11:00 

Zajęcia kierowane -tworzenie sytuacji edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela w formie zabaw, ćwiczeń, gier, itp. wynikających z realizacji podstawy programowej w celu zdobywania i poszerzania wiadomości, doświadczeń; rozwijanie i doskonalenie umiejętności i sprawności oraz samorealizacji   w różnych formach aktywności ( poznawcza, słowna, plastyczna, muzyczna, ruchowa). Budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym.Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

11:00 – 12:00 

Czynności samoobsługowe przed wyjściem ( zabiegi higieniczne,  doskonalenie czynności ubierania się). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogoda, zła jakość powietrza) gry i zabawy sportowe w sali; czas na głośne czytanie dzieciom utworów literackich; zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań.

12:00 – 13:00

Czynności samoobsługowe przed obiadem – Obiad - doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

13:00 – 14.00 

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksacji (słuchanie muzyki, bajek, wyciszenie). Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy i gry stolikowe   w małych zespołach podejmowane spontanicznie przez dzieci; zajęcia rytmiczne; zajęcia stymulujące  i wyrównawcze pod kierunkiem nauczyciela, logopedy; ćwiczenia utrwalające wiadomości z programowych zajęć edukacyjnych

14:00 – 14:30

Podwieczorek - doskonalenie umiejętności samodzielnego   i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

14:30 – 16:30 

Gry i zabawy na powietrzu lub w sali – zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela; gry i zabawy stolikowe; praca w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym i z dzieckiem zdolnym; zabawy ze śpiewem; indywidualne rozmowy z dziećmi na temat wydarzeń dnia.


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-23